Stadgar för Stiftelsen Gyllenkroken
§ 1 Firma
Stiftelsens firma är Stiftelsen Gyllenkroken.


§ 2 Stiftelsens ändamål
Stiftelsen Gyllenkroken har som ändamål att skapa en meningsfull och trygg tillvaro med social gemenskap för människor med psykotiska tillstånd.


§ 3 Förvaltning
Stiftelsen Gyllenkroken förvaltas av en styrelse bestående av högst sju (7) och minst fem (5) ledamöter samt högst tre (3) och minst en (1) suppleant. Ledamöter och suppleanter utses av styrelsen för en tid om två år åt gången. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelsen är beslutför om minst fem ledamöter är närvarande. Vid omröstning skall den mening gälla som företräds av mer än hälften av de närvarande eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder.

Styrelsen skall hålla minst fyra sammanträden per kalenderår och vid dessa skall beslutsprotokoll föras. Vid behov skall extra styrelsemöten äga rum. Vid sammanträde senast under december månad skall styrelsen upprätta en preliminär budget för påföljande år vilken fastställs vid styrelsemötet i januari. Senast vid sammanträde under april månad skall styrelsen besluta om föregående års redovisning och revisionsberättelse.


§ 4 Firmateckning
Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen kan bemyndiga någon annan att företräda Stiftelsen och teckna dess firma.§ 5 Verkställande tjänsteman
Styrelsen skall utse en verkställande tjänsteman som ansvarar för den löpande verksamheten. Verkställande tjänstemannen skall stå under styrelsens överinseende, svara för verksamhetens dagliga bedrivande och för förvaltningen av Stiftelsens tillgångar, allt i enlighet med Stiftelsens ändamål.

Den verkställande tjänstemannen äger närvara vid styrelsens sammanträden och delta i dess överläggningar samt få sin mening antecknad till protokollet. Verkställande tjänsteman skall i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelsens ärenden. Den verkställande tjänstemannen äger dock inte delta i styrelsens beslut.


§ 6 Ekonomi och redovisning
Stiftelsen Gyllenkroken skall finansiera sin verksamhet genom egna intäkter, bidrag och donationer.

Stiftelsen skall såsom anställd ha en ekonomi- och redovisningskunnig person som skall ansvara för den löpande bokföringen.


§ 7 Revision
Stiftelsen Gyllenkrokens förvaltning av verksamhet skall granskas av en auktoriserad revisor. Denne skall utses av styrelsen för två år i taget. Revisorns revisionsberättelse skall avlämnas till styrelsen senast under mars månad årligen.


§ 8 Tillsyn
Stiftelsen Gyllenkroken skall enligt stiftarnas föreskrift vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om tillsyn över stiftelser.


§ 9 Stiftelsens upphörande
Skulle fem (5) ledamöter i styrelsen besluta att Stiftelsens verksamhet skall upphöra, skall Stiftelsens eventuella tillgångar tillkomma tillgångar tillkomma organisation som har liknande ändamålsbestämning som de för Stiftelsen Gyllenkroken ovan angivna.


§ 10 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske genom två på varandra följande styrelsebeslut med minst en månads mellanrum. Vid båda besluten skall minst fem (5) av styrelsen vara eniga om stadgeändring.