logo Musical bridges  gb pj

En ny svensk musikal!
Ett unikt samarbete kring musik och hälsa! Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg har beviljats stöd från Arvsfonden för ett nytt treårigt projekt - Musical bridges!

Kulturutövare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samarbetar med etablerade kompositörer, musiker, regissör och filmare för att skapa en ny musikal. Musikalen sätts upp tillsammans med studenter på Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik, musikalprogrammet. Premiär beräknas till februari 2019 på Jacobsonteatern, med gästföreställningar på scener i Sverige.

En dokumentärfilm om projektet och arbetsprocessen kring hur en musikal blir till beräknas vara klar hösten 2019. Temat är ”Psyke” och musikalen baseras på deltagarnas egna erfarenhetsberättelser. I projektform arbetar vi för att minska stigma hos deltagarna, bryta negativa mönster, bygga nya nätverk och öva upp kreativiteten genom skapande arbete. Att öka kunskapen hos samhällsmedborgarna och förbättra attityder till psykisk ohälsa är i fokus.
Arbetet med musikalen filmas dokumentärt, deltagarna arbetar i öppna dynamiska grupper och lär sig film och teknik. Korta avsnitt publiceras på sociala medier och materialet blir en dokumentärfilm i slutet av projektet. Under projektet finns möjlighet för deltagare att göra egna dokumentära kortfilmer.

”För musikalutbildningen på Högskolan för scen och musik känns det viktigt att arbeta med relevanta samhällsfrågor för att komma ifrån den kommersiella bilden av vad musikal kan vara. Att låta våra studenter ta del av Gyllenkrokens medlemmars livsöden och berättelser och gestalta detta på en scen kommer berika deras konstnärsskap och förhoppningsvis fördjupa deras uppfattning om vad musikdramatik kan vara”. Nina Norblad, Högskolan för scen och musik

logo MB notes

Kultur och hälsa
Att kultur i allmänhet och musik i synnerhet är en väg till hälsa finns i dag stark evidens för.
Det är den profil och det arbetssätt vi haft sedan 25 år på Stiftelsen Gyllenkroken.
Det största man kan vara med om musikaliskt är att spela och agera tillsammans med andra.
Resultatet blir större än en själv!


Ökad kreativitet genom konstnärligt skapande
Att vara långtidssjukskriven innebär ofta dålig ekonomi, lågt självförtroende och låg självkänsla. Det är då lätt att utveckla negativa mönster. Att dessutom ha en psykiatrisk diagnos innebär ytterligare stigmatisering från samhället, låg status och inte minst de symptom sjukdomen för med sig. Att öva upp sin kreativitet genom konstnärligt arbete ökar inte bara förmåga till egna kreativa processer utan ökar också *KASAM - känsla av sammanhang.

Eget skapande arbete är en av mest framgångsrika vägarna till ökad kreativitet. Begripligheten ökar, information blir sammanhängande och strukturerad, övning ger direkt och synligt resultat. En omedelbar praktisk bekräftelse. Kreativitet är att bryta mönster och övning kan göra alla mer kreativa - slår FOI fast i forskning kring kreativitetsområdet.
Uppdragets autenticitet inverkar positivt på deltagarnas engagemang, motivation och självkänsla. En persons självkänsla och självförtroende har ett starkt samband med hur kompetent hon upplever sig vara inom områden hon själv bedömer som viktiga. Vi vet att ett kvalificerat uppdrag, med ett rimligt tidsperspektiv, bra gruppdynamik och kompetent handledning har positiv inverkan på funktionsnivå, kompetens och sociala nätverk och relationer och bidrar till att deltagarna känner delaktighet och motivation.

”Vi vet att ett kvalificerat uppdrag, med ett rimligt tidsperspektiv, bra gruppdynamik och kompetent handledning har en positiv inverkan på funktionsnivå, kompetens och sociala nätverk och relationer och bidrar till att deltagarna känner delaktighet och motivation.”
Annica Engström, Gyllenkroken projektledare Musical bridges

Tack till :

arvsfonden-logotyp-rgb-svart

 

 

ScandinavianPhoto-sw